Ανάπτυξη ιστοτόπου σε περιβάλλον Debian/Βασικοί κατάλογοι & αρχεία

Από Βικιβιβλία
 • Αρχεία ρυθμίσεων
  php.ini
  αρχείο ρυθμίσεων της μηχανής php
  httpd.conf
  αρχείο ρυθμίσεων του εξυπηρετητή apache
  mysql.ini
  αρχείο ρυθμίσεων της βάσης mysql
  Κατάλογος που βρίσκονται οι βάσεις δεδομένων
  /etc/apache2/apache2.conf
  κατάλογος ρυθμίσεων του apache
  /var/log/apache2
  Κατάλογος με αρχεία καταγραφής σφαλμάτων , συμβάντων
  /etc/hosts
  Για να είναι προσβάσιμοι οι εικονικοί μας τοπικοί ιστότοποι από τον πλοηγό μας πρέπει

να προσθέσουμε και το όνομά τους στο αρχείο /etc/hosts στην γραμμή 127.0.0.1