Μετάβαση στο περιεχόμενο

Δια βίου μάθηση/Βιβλιογραφία

Από Βικιβιβλία

1. Αρβανίτη, Ε. (2005) Γενικοί Δείκτες Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, Αθήνα: ΓΓΕΕ. 2. Αρβανίτη, Ε. (2006) Τελικοί δείκτες αξιολόγησης ανά θεματικές ενότητες για τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, ΙΔΕΚΕ, ΓΓΕΕ, Αθήνα: ΓΓΕΕ. 3. Αρβανίτη, Ε. (2006) Εξειδίκευση δεικτών Αξιολόγησης σε επίπεδα και θεματικές ενότητες για Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα: ΓΓΕΕ. 4. Αρβανίτη, Ε. (2005) Εθνικά Συστήματα Προσόντων & Πλαίσια Δια Βίου Εκπαίδευσης, Αθήνα: ΓΓΕΕ. 5. Arvanitis, E. (2006) ‘Community Building Education and Greek Diasporic Networks’, στο International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, Vol. 1, Issue 3, pp.153-162. 6. Αρβανίτη, E. (2008α) “Αποτύπωση εκπαιδευτικών σχεδιασμών σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα: Μελέτη περίπτωσης”, στο Επιστημονικό Βήμα Αιγαίου, τεύχος 69. (υπό έκδοση). 7. Αρβανίτη, Ε. (2008β) «Σχεδιασμοί Μάθησης και Νέα Αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», στο Παιδαγωγική Θεωρία και Πράξη, (υπό έκδοση). 8. Βιτσιλάκη, Χ., Καρατζόλα, Ε., Ιντζίδης, Β. & Αρβανίτη, Ε. (2007) Νέο Προφίλ Εκπαιδευτή Ενηλίκων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Αθήνα: ΕΚΕΠΙΣ. 9. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (2007) Εθνικό Σύστημα Διασφάλισης και Αξιολόγησης Ποιότητας, Αθήνα: ΓΓΕΕ. 10. European Commission (2005) Towards a European Qualifications Framework for Life Long Learning, (SEC 957/8.7.2005), Brussels. 11. European Commission (2004a) Implementation of “Education and Training 2010” Work Programme: Analysis of the Mapping of Key Competency Frameworks, Brussels. 12. European Commission (2004b), New Indicators on Education and Training, (SEC 1524/29.11.2004), Brussels. 13. European Commission (2002) European Report on Quality Indicators of Life Long Learning, Brussels. 14. Jarvis, P., (2004) Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση Θεωρία και Πράξη, Αθήνα: Μεταίχμιο. 15. Καλαντζή, Μ. & Cope, B. (2003), ‘Νέα Οικονομία, Νέα Κοινωνία, Νέα Μάθηση’, στα Πρακτικά Συνάντησης Γενικών Διευθυντών Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Αθήνα: ΓΓΕΕ, σ. 65-80. 16. Kalantzis, M., Cope, B., Smith, H. & Arvanitis, E. (2004) Competency Framework: Prior Learning Recognition & Programme Evaluation, Report for the Hellenic adult basic education programme, Melbourne: RMIT University. 17. Kalantzis, M. & Cope, B. (2005) Learning By Design, Australia: Common Ground. 18. Καλαντζή, Μ. & Αρβανίτη, Ε. (2006) Πλαίσιο Διασφάλισης και Βελτίωσης της Ποιότητας, Αθήνα: ΓΓΕΕ. 19. Κόκκος, Α. (1999) Το Πεδίο Οι Αρχές Μάθησης Οι Συντελεστές, τόμος Α., Πάτρα: ΕΑΠ. 20. Mezirrow. J. (1991) Transformative Dimensions of Adult Learning, San Francisco: Jossey Bass. 21. Φωτοπούλου, Χ. (2007) Φορείς δια βίου εκπαίδευσης και Κοινωνικο-εκαπιδευτικός σχεδιασμός: Η περίπτωση του ΚΕΕ Λέσβου, Διπλωματική Εργασία, Πάτρα: ΕΑΠ. 22. Yeaxlee, B. A. (1929), Lifelong Education, London: Cassell. 23. Wenger, E. (1998) Communities of Practice: Learning, meaning and identity, UK: Cambridge University Press.