Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μαθαίνοντας τον Emacs/Διαχείριση πακέτων

Από Βικιβιβλία

Βασικές οδηγίες εγκατάστασης πακέτων[επεξεργασία]

O Emacs *κυρίως οι εκδόσεις >=24 μας δίνουν τη δυνατότητα να επεκτείνουμε τη λειτουργικότητά του μέσω του ενσωματωμένου διαχειριστή πακέτων. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε πακέτα και με το χέρι μέσω κατωφόρτωσης , μεταγλώττισης και προσθήκης στο loadpath.

M-x list-packages RET

Βρές το πακέτο που θέλεις, μετακίνησε τον κέρσορα στη γραμμή του και πάτησε ENTER για να γίνει η εγκατάσταση . Κατόπιν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.

Όταν εμφανιστεί η λίστα των πακέτων ο Emacs τίθεται σε λειτουργία package-menu mode. Και στην περίπτωση αυτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξής συντομεύσεις πληκτρολογίου:

 • Enter : εμφανίζονται πληροφορίες για το πακέτο όπου βρίσκεται ο κέρσορας.
 • i : σημειώνεται για εγκατάσταση
 • d : σημειώνεται για απομάκρυνση ένα ήδη εγκατεστημένο πακέτο
 • x : για να αρχήσει η εκτέλεση των ενεργειών που έχουμε σημειώσει.


Φορητότητα (portability)[επεξεργασία]

Αν θελήσουμε να μεταφέρουμε το περιβάλλον μας σε άλλον ΗΥ θα συναντήσουμε το πρόβλημα της εκνέου εγκατάστασης όλων των πακέτων του περιβάλλοντος εργασίας μας στον emacs.

Διαβάστε για μια λύση εδώ ώστε να αρκεί η μεταφορά του αρχείου ρυθμίσεων μας.


Αποθετήρια πακέτων[επεξεργασία]

Σύμφωνα με το επίσημο εγχειρίδιο :

By default, packages are downloaded from a single package archive maintained by the Emacs developers. This is controlled by the variable package-archives, whose value is a list of package archives known to Emacs. Each list element must have the form (id . location), where id is the name of a package archive and location is the HTTP address or name of the package archive directory. You can alter this list if you wish to use third party package archives—but do so at your own risk, and use only third parties that you think you can trust!

Οπότε η σχετική μεταβλητή που θα αλλάξουμε αν θέλουμε να προσθέσουμε νεα αποθετήρια είναι ή: package-archives

Τα αποθετήρια που θέλουμε να είναι ενεργά μέσα από τον emacs τα καθορίζουμε στο init.el Το αποθετήριο elpa μάλλον δεν χρειάζεται αφού είναι προρυθμισμένο στον emacs24

Οπότε μια καλή προκαθορισμένη ρύθμιση είναι η κάτωθι : (ακολουθώ και τις γενικές οδηγίες του melpa αποθετηρίου)

 Enable installation of packages from MELPA by adding an entry to package-archives after (require 'package) and before the call to package-initialize in your init.el or .emacs file

$ nano init.el

(require 'package)
(add-to-list 'package-archives
       '("melpa-stable" . "https://stable.melpa.org/packages/") t)
(package-initialize)

Πηγές[επεξεργασία]

Emacs: How to Install Packages Using ELPA, MELPA, Marmalade