Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μαθαίνοντας τον Emacs/Περιοχές προσωρινής αποθήκευσης (buffers)

Από Βικιβιβλία

C-x b buffer <RET>

   Select or create a buffer named buffer (switch-to-buffer).

C-x 4 b buffer <RET>

   Similar, but select buffer in another window (switch-to-buffer-other-window).

C-x 5 b buffer <RET>

   Similar, but select buffer in a separate frame (switch-to-buffer-other-frame).

C-x <LEFT>

   Select the previous buffer in the buffer list (previous-buffer).

C-x <RIGHT>

   Select the next buffer in the buffer list (next-buffer).