Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδηγός χρήσης του Debian/Πληκτρολόγιο

Από Βικιβιβλία

Σχετικά με τη διαμόρφωση του πληκτρολογίου :

Το πακέτο keyboard-configuration συνοδεύεται από το αρχείο /etc/default/keyboard με το οποίο μπορούμε να θέσουμε τα εξής στοιχεία του xkb model, layout, variant, και options. Παράδειγμα:

XKBMODEL="pc105" XKBLAYOUT="fr" XKBVARIANT="oss" XKBOPTIONS="compose:menu,terminate:ctrl_alt_bksp"

Quick words about the options:

They are comma-separated.

The list of options and a short description for each can be found in the /usr/share/X11/xkb/rules/base.lst file (shipped by the xkb-data package).

First option: compose:menu. This sets the menu key as the Compose key. More information about it can be found in the Compose manpage.

Second option: terminate:ctrl_alt_bksp. By default, the X server is no longer killed through Ctrl+Alt+Backspace. This option restores the old behaviour.

Two ways to change the configuration:

dpkg-reconfigure keyboard-configuration is going to ask questions through debconf prompts.

Manually editing /etc/default/keyboard also works.


Πως θα ισχύσουν άμμεσα οι διαταγές στον X ;


When HAL is used (that is: on GNU/kFreeBSD and GNU/Hurd), one has to restart it: invoke-rc.d hal restart

When udev is used (on GNU/Linux, starting with squeeze), one has to tell udev to reload input-related configuration: udevadm trigger --subsystem-match=input --action=change (that can be found in keyboard-configuration’s README.Debian file). Properties attached to the input devices are then updated, and X uses those properties when it starts, as can be seen by searching for xkb_ in the X log. Please note that trying invoke-rc.d udev restart changes nothing, one has to use udevadm. Properties can be inspected through: /sbin/udevadm info --export-db

Πηγή: to configure the keyboard in debian