Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τεχνική Νομοθεσία Για Μηχανικούς Πληροφορικής/Διοικητική Εποπτεία και Ρυθμιστικές Αρχές

Από Βικιβιβλία

Διοικητική Εποπτεία - Ρυθμιστικές Αρχές στην Κοινωνία της Πληροφορίας και στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών[επεξεργασία]

Στα σημερινά πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας , μέσα στο πλήθος των νέων υπηρεσιών που η ίδια παρέχει, κρίθηκε αναγκαία η ίδρυση νέων Οργανισμών , τόσο σε Εθνικό , αλλά και σε Διεθνές επίπεδο . Αυτοί οι Οργανισμοί έχουν στόχο να διαχειρίζονται με το βέλτιστο τρόπο τους πληροφοριακούς και τηλεπικοινωνιακούς πόρους του Κράτους,αλλά και να ενεργούν αρκετές φορές ως εποπτικός φορέας για την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες του νομοθετικού πλαισίου.

Αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών[επεξεργασία]

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών αποτελεί την «Αρχή Τηλεπικοινωνιών» όπως ο όρος αυτός καθορίζεται στον Καταστατικό Χάρτη της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (I.T.U.). Συνεπώς, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών είναι αρμόδιος για:

 • Τη χάραξη της πολιτικής του τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, την αξιολόγηση και ιεράρχηση της σκοπιμότητας προγραμμάτων επενδύσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον εν λόγω τομέα, σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση τυχόν συναρμόδιους Υπουργούς.
 • Τη λήψη των απαιτούμενων νομοθετικών και κανονιστικών πρωτοβουλιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, σύμφωνα με το νόμο 3431/2006.
 • Το συντονισμό με τα άλλα Κράτη − Μέλη και την άσκηση των διεθνών σχέσεων της χώρας στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και την εκπροσώπησή της σε διεθνείς Ενώσεις, διεθνείς Οργανισμούς, στα Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες διεθνείς συναντήσεις, σε συνεργασία με άλλες Εθνικές Αρχές ή συναρμόδια Υπουργεία, όπου απαιτείται.
 • Τη διαχείριση των θεμάτων των δορυφορικών τροχιών, των τμημάτων της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, που έχουν απονεμηθεί ή εκχωρηθεί στη χώρα.
 • Την εναρμόνιση της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων με τα υπόλοιπα Κράτη − Μέλη της Κοινότητας, σύμφωνα με την ανάγκη εξασφάλισης της ουσιαστικής και αποτελεσματικής χρήσης τους.
 • Την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία αποφάσεων και συστάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Συνδιάσκεψης Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών (CEPT) και συστάσεων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (I.T.U.), με την έκδοση σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
 • Την έκδοση, από κοινού με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας του Εθνικού Κανονισμού Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (Ε.Κ.Κ.Ζ.Σ.), με βάση τον οποίο κατανέμεται το ραδιοηλεκτρικό φάσμα σε υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών.
 • Την έκδοση, μετά από σχετική εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ. ,του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.), με την επιφύλαξη περιορισμών που επιβάλλονται για λόγους εθνικής ασφάλειας..
 • Τον καθορισμό, με την έκδοση υπουργικής απόφασης, από κοινού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά ενσύρματα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών των οικοδομών.
 • Την έκδοση αποφάσεων για τον καθορισμό κάθε τεχνικού θέματος σχετικού με τη χρήση των ζωνών ή των μεμονωμένων συχνοτήτων για την αναλογική τηλεόραση και ραδιοφωνία ελεύθερης λήψης.
 • Την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Την προώθηση της τυποποίησης σε όλους τους κλάδους των ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης, την Ε.Ε.Τ.Τ., τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ.) και άλλους συναφείς φορείς.
 • Τον καθορισμό και τη χωροθέτηση πάρκων κεραιών από κοινού με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, καθώς και κάθε άλλο συναρμόδιο Υπουργό σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ανάγκες.
 • Τη χάραξη της πολιτικής επί της ασφάλειας των δημόσιων δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών από κοινού με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους Υπουργούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
 • Την υποβολή εκθέσεων για την κατάσταση στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών από την Ε.Ε.Τ.Τ., στις περιπτώσεις που αυτός κρίνει ότι τούτο είναι αναγκαίο ή χρήσιμο.

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)[επεξεργασία]

Τι είναι η Ε.Ε.Τ.Τ.[επεξεργασία]

Η "Ε.Ε.Τ.Τ." (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων), είναι η Ανεξάρτητη Αρχή η οποία αποτελεί τον Εθνικό Ρυθμιστή που ελέγχει, ρυθμίζει και εποπτεύει:

 1. την αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ασύρματων επικοινωνιών και διαδικτύου και
 2. την ταχυδρομική αγορά, στην οποία δραστηριοποιούνται οι εταιρείες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς.

Επιπλέον, η "Ε.Ε.Τ.Τ." ασκεί τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ανταγωνισμού* στις εν λόγω αγορές κι αυτό διότι, σε μια αγορά που φέρει στοιχεία οικονομίας κλίμακας, η εφαρμογή της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού χαρακτηρίστηκε επιτακτική, τόσο για την εξισορρόπηση των συμφερόντων του συνόλου των τηλεπικοινωνιακών επιχειρήσεων που επιθυμούν μια αγορά «ανοιχτής πρόσβασης» για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητάς τους, όσο και για τη διασφάλιση της ανάπτυξης της «καινοτομίας» για τη δημιουργία εναλλακτικών υποδομών και την παροχή καινούργιων υπηρεσιών στους καταναλωτές.

Ιδρύθηκε το 1992 με τον Ν.2075 με την επωνυμία Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών (Ε.Ε.Τ.) και οι αρμοδιότητές της επικεντρώνονταν στην εποπτεία της απελευθερωμένης αγοράς των τηλεπικοινωνιών. Η λειτουργία της όμως ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1995. Με την ψήφιση του Ν.2668/98 ο οποίος καθόριζε τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανατέθηκε στην Ε.Ε.Τ. και η ευθύνη για την εποπτεία και ρύθμιση της αγοράς των ταχυδρομικών υπηρεσιών και μετονομάστηκε σε Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Με τον Ν.2867/2000 ενισχύθηκε ο εποπτικός, ελεγκτικός και ρυθμιστικός ρόλος της "Ε.Ε.Τ.Τ." ενώ με τον ισχύοντα Ν. 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθορίζεται το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές της. Επιτροπή Ανταγωνισμού H "Επιτροπή Ανταγωνισμού"είναι το όργανο, στο οποίο ο νομοθέτης έχει αναθέσει την αποκλειστική αρμοδιότητα εφαρμογής του ν. 703/77 "περί ελέγχου των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού", όπως ισχύει. Η Επιτροπή είναι πλέον ανεξάρτητη διοικητική αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Η Επιτροπή είναι εννεαμελής, διορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης για τριετή θητεία και απαρτίζεται από άτομα που έχουν γνώση και εμπειρία σε θέματα ανταγωνισμού, ανώτατο Δικαστή ή σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους καθώς και εκπροσώπους φορέων (Ο.Κ.Ε. , Σ.Ε.Β. , ΓΕΣΕΒΕ και ΕΣΕΕ). Τα μέλη της απολαμβάνουν λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδηση τους. Ο Πρόεδρος της ορίζεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης μεταξύ των μελών της, μετά τη διατύπωση γνώμης από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Η Επιτροπή είναι αρμόδια κυρίως για:

 • να διαπιστώνει την ύπαρξη συμπράξεων επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού .
 • να αποφασίζει την απαλλαγή συμπράξεων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό αλλά έχουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα, ωφελούν τον καταναλωτή, δεν δημιουργούν προϋποθέσεις κατάργησης του ανταγωνισμού και δεν δεσμεύουν υπέρμετρα τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις .
 • να διαπιστώνει την καταχρηστική συμπεριφορά επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση στην αγορά .
 • να ελέγχει προληπτικά την επίδραση στον ανταγωνισμό συγκεντρώσεων (συγχωνεύσεων και εξαγορών) επιχειρήσεων .
 • να επιβάλλει κυρώσεις σε περιπτώσεις παράβασης .
 • να λαμβάνει ασφαλιστικά μέτρα, όταν πιθανολογείται παράβαση .
 • να γνωμοδοτεί επί θεμάτων ανταγωνισμού είτε με δική της πρωτοβουλία είτε όταν της ζητηθεί προς τον Υπουργό Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης, ενώσεις επιμελητηρίων, βιομηχανικών και εμπορικών συλλόγων .

Η διάρθρωσή της[επεξεργασία]

Η "Ε.Ε.Τ.Τ." απαρτίζεται από εννέα μέλη, εκ των οποίων ένας είναι Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι αρμόδιοι για τους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον Ν.3371/2005, ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται και διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη διορίζονται από τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ως μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. επιλέγονται πρόσωπα γνωστού κύρους, που απολαμβάνουν ευρείας κοινωνικής αποδοχής και διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα. Τα μέλη της κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαμβάνουν πλήρους προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

Οι στόχοι της[επεξεργασία]

Η "Ε.Ε.Τ.Τ." φροντίζει , έτσι ώστε να :

 • εξασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών σε μεγάλο εύρος δικτύων και υπηρεσιών επικοινωνίας.
 • προασπίζονται τα δικαιώματα των καταναλωτών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 • ενημερώνονται διαρκώς τους καταναλωτές για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
 • διασφαλίζεται η αξιοποίηση σπάνιων εθνικών πόρων, όπως είναι το φάσμα ραδιοσυχνοτήτων και οι αριθμοδοτικοί πόροι.
 • συμβάλλει στην ανάπτυξη των αγορών τηλεπικοινωνιακών και ταχυδρομικών υπηρεσιών, με τη διαμόρφωση ενός ρυθμιστικού περιβάλλοντος, σύμφωνου με τις αρχές του ανταγωνισμού.

Οι αρμοδιότητές της[επεξεργασία]

Με τον Ν.2867/2000 ενισχύθηκε ο εποπτικός, ελεγκτικός και ρυθμιστικός ρόλος της Ε.Ε.Τ.Τ. ενώ με τον ισχύοντα Ν. 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθορίζεται το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφών ευκολιών εντός της Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο και προσδιορίζονται οι αρμοδιότητές της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που τη διέπει, η Ε.Ε.Τ.Τ., μεταξύ άλλων:

 • Ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν
  • τον καθορισμό σχετικών αγορών, προϊόντων ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην Ελληνική Επικράτεια,
  • τον ορισμό και τις υποχρεώσεις Παρόχων με Σημαντική Ισχύ στις ανωτέρω σχετικές αγορές σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
 • Εποπτεύει και ελέγχει τους παρόχους δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις, τηρεί και διαχειρίζεται το Μητρώο Παρόχων Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών.
 • Εκδίδει Κώδικες Δεοντολογίας για την παροχή δικτύων και υπηρεσιών των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
 • Μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εφαρμόζει τις διατάξεις του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, και επιβάλει σχετικές κυρώσεις.
 • Συνεργάζεται με τις Ρυθμιστικές Αρχές των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων κρατών, καθώς και με κοινοτικούς ή διεθνείς φορείς σε θέματα αρμοδιότητάς της.
 • Ρυθμίζει τα θέματα που αφορούν στις Γενικές Άδειες.
 • Διαχειρίζεται το Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης (Ε.Σ.Α.).
 • Ρυθμίζει τα θέματα φορητότητας αριθμών, της επιλογής ή/ και προεπιλογής φορέα και ελέγχει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
 • Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων ή/ και αριθμών.
 • Ρυθμίζει τα θέματα ονομάτων χώρου στο Διαδίκτυο με κατάληξη ".gr" και είναι αρμόδια για θέματα ονομάτων χώρου με κατάληξη ".eu".
 • Ρυθμίζει τα θέματα της ηλεκτρονικής υπογραφής.
 • Ρυθμίζει τα θέματα πρόσβασης και διασύνδεσης.
 • Ασκεί αρμοδιότητες σχετικές με την παροχή Καθολικής Υπηρεσίας.
 • Ρυθμίζει θέματα προστασίας του καταναλωτή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και στον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 • Ρυθμίζει και εποπτεύει την αγορά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
 • Διαχειρίζεται το εμπορικό φάσμα ραδιοσυχνοτήτων με την εξαίρεση της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης. Στο πλαίσιο αυτό,
  • Καθορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες απαιτούνται δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
  • Χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
  • Καθορίζει τα τέλη χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
  • Εποπτεύει και ελέγχει την χρήση του φάσματος επιβάλλοντας σχετικές κ- υρώσεις.
  • Τηρεί το εθνικό μητρώο ραδιοσυχνοτήτων.
  • Χορηγεί τις άδειες κατασκευών κεραιών στην ξηρά.
  • Είναι ο αρμόδιος φορέας για τα θέματα διάθεσης και χρήσης του τερματικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και του ραδιοεξοπλισμού.

Ηλεκτρονική Υπογραφή[επεξεργασία]

Σύμφωνα με το Π.Δ. 150/2001 «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές», η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο και την εποπτεία των εγκατεστημένων στην Ελλάδα παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής καθώς και για την διαπίστωση της συμμόρφωσης προς τις «ασφαλείς διατάξεις δημιουργίας υπογραφής». Παράλληλα η Ε.Ε.Τ.Τ. είναι αρμόδια για τον ορισμό και την εποπτεία ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων για την διαπίστευση των παρόχων πιστοποίησης όσο και για την διαπίστωση της συμμόρφωσης προς τις «ασφαλείς διατάξεις δημιουργίας υπογραφής». Με την απόφαση 248/71, η Ε.Ε.Τ.Τ. εξέδωσε «Κανονισμό Παροχής Υπηρεσιών Πιστοποίησης Ηλεκτρονικής Υπογραφής», ρυθμίζοντας θέματα σχετικά με :

 • Αναγνωρισμένα πιστοποιητικά
 • Την εποπτεία και τον έλεγχο των εγκατεστημένων στην Ελλάδα παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης ηλεκτρονικής υπογραφής, οι οποίοι εκδίδουν αναγνωρισμένα ή μη πιστοποιητικά ή παρέχουν άλλες σχετικές με την ηλεκτρονική υπογραφή υπηρεσίες πιστοποίησης. Σύμφωνα με το άρθρο 10, η Ε.Ε.Τ.Τ. τηρεί μητρώο των εγκατεστημένων στην Ελλάδα Παρόχων Υπηρεσιών Πιστοποίησης

Με μια σειρά Αποφάσεών της μέσα στο 2003 , η Ε.Ε.Τ.Τ. δημιούργησε το θεσμικό πλαίσιο

 1. Για τον ορισμό και τη λειτουργία των εντεταλμένων φορέων για την Εθελοντική Διαπίστευση (των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης) και τον έλεγχο των προϊόντων (ασφαλών διατάξεων δημιουργίας υπογραφής και ασφαλών κρυπτογραφικών μονάδων) και
 2. Για την Εθελοντική Διαπίστευση των παρόχων υπηρεσιών πιστοποίησης.

Συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς[επεξεργασία]

Στόχος των δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Τ.Τ. στον τομέα των διεθνών σχέσεων είναι η συμμετοχή της στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών εξελίξεων, η παρακολούθηση της ευρωπαϊκής πορείας των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και τέλος, η παρουσίαση του έργου της σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η Ε.Ε.Τ.Τ. συνεργάζεται στενά με τους ευρωπαίους εταίρους της, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους διεθνείς φορείς για θέματα αρμοδιοτήτων της. Επιπλέον, παρέχει κάθε αναγκαία υποστήριξη στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Υ.Μ.Ε.) για την εκπροσώπηση της χώρας σε κοινοτικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (Ε.Λ.Ο.Τ.)[επεξεργασία]

Τι είναι ο Ε.Λ.Ο.Τ.[επεξεργασία]

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης "(Ε.Λ.Ο.Τ.)" είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που έχει ιδρυθεί το 1976. Ο Ε.Λ.Ο.Τ. χρηματοδοτείται από το κράτος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο. Από την 25-6-97 λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία . Σκοπός του "(Ε.Λ.Ο.Τ.)"είναι η προαγωγή και η εφαρμογή της Τυποποίησης στην Ελλάδα. Κύριες δραστηριότητες του Ε.Λ.Ο.Τ. είναι:

 1. η εκπόνηση και η διάδοση των προτύπων, η απονομή σημάτων συμμόρφωσης (ποιότητας),
 2. η χορήγηση πιστοποιητικών συμμόρφωσης (ποιότητας),
 3. η πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας επιχειρήσεων και
 4. η διενέργεια εργαστηριακών δοκιμών.

Η εκπόνηση των προτύπων γίνεται από Τεχνικές Επιτροπές στις οποίες εκπροσωπούνται όλοι οι τομείς της οικονομίας. Την ευθύνη λειτουργίας και γραμματειακή και οικονομική υποστήριξη των επιτροπών αυτών την έχει ο ίδιος ο Ε.Λ.Ο.Τ., ή άλλοι συνεργαζόμενοι με αυτόν οργανισμοί (όπως π.χ. ο Ο.Τ.Ε. στον τομέα των τηλεπικοινωνιών).

Ο "(Ε.Λ.Ο.Τ.)" διαθέτει βιβλιοθήκη με ταξινομημένα πάνω από 200.000 Πρότυπα από πολλές χώρες του κόσμου και πολλούς Τεχνικούς Κανονισμούς. Ο Ε.Λ.Ο.Τ. διαθέτει για πώληση, κατά αποκλειστικότητα, τα Πρότυπα όλων των χωρών του κόσμου που δραστηριοποιούνται στην τυποποίηση. Στον ιστότοπο του Ε.Λ.Ο.Τ. υπάρχει κατάλογος των Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και των πιστοποιημένων Εταιρειών .

Συνεργασία με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς[επεξεργασία]

Λόγω της παγκόσμιας ανάγκης για τυποποίηση, υπάρχουν άλλοι εθνικοί , ευρωπαϊκοί αλλά και διεθνείς οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζεται ο Ε.Λ.Ο.Τ. , έτσι ώστε να αντιπροσωπεύει την Ελλάδα στις παγκόσμιες οργανώσεις τυποποίησης. Ο Ε.Λ.Ο.Τ. είναι το αποκλειστικό μέλος της Ελλάδας στις παγκόσμιες και ευρωπαϊκές Οργανώσεις Τυποποίησης:

και είναι σε στενή συνεργασία με τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος "(Ο.Τ.Ε.)" για την παρακολούθηση των Οργανώσεων Τηλεπικοινωνιακής Τυποποίησης:

International Standards Organization (I.S.O.)[επεξεργασία]

Τι είναι ο I.S.O.[επεξεργασία]

Ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποιήσεων αποτελείται από τις Εθνικές Επιτροπές Τυποποιήσεων 140 κρατών – μελών που ιδρύθηκε το 1947 . Αποστολή του είναι η ανάπτυξη της τυποποίησης και σχετικών δραστηριοτήτων με σκοπό την διευκόλυνση της διεθνούς ανταλλαγής αγαθών και υπηρεσιών, καθώς επίσης η ανάπτυξη συνεργασίας στους τομείς της πνευματικής, επιστημονικής τεχνολογικής και οικονομικής δραστηριότητας. Ο "I.S.O." έχει δώσει αρκετά γνωστά standards στις επικοινωνίες δεδομένων , όπως το πρωτόκολλο HDLC , το πρότυπο OSI, κ.α. Πολλές υποεπιτροπές του I.S.O. συνεργάζονται στενά με διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης για τη σύνθεση νέων standards. Tα international standards, δεν είναι τίποτα άλλο από συμφωνίες τεκμηριωμένες με έγγραφα που καλύπτουν τεχνικές προδιαγραφές ή άλλα ακριβή κριτήρια για να χρησιμοποιηθούν με συνέπεια ως κανόνες, οδηγίες ή ορισμοί χαρακτηριστικών. Η "I.S.O." αποτελείται από μέλη που χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

 1. Η επιτροπή - μέλος είναι η εθνική επιτροπή αντιπρόσωπος της τυποποίησης στη χώρα της.
 2. Ένα μέλος - ανταποκριτής είναι συνήθως μια οργάνωση σε μια χώρα η οποία ακόμα δεν έχει πλήρης ανεπτυγμένη δραστηριότητα εθνικών Standards.
 3. Η "I.S.O." έχει επίσης καθιερώσει μια τρίτη κατηγορία, τα συνδρομητικά μέλη για χώρες με πολύ μικρές οικονομίες.

Φάσεις τυποποίησης[επεξεργασία]

Κάθε τυποποίηση του I.S.O. ξεκινά από Working Draft -WD (προετοιμασία) , εξελίσσεται σε Draft Proposal - DP (πρόταση) , γίνεται Draft International Standard - DIS ( διεθνής πρόταση προτύπου) και καταλήγει στο τέλος να γίνει International Standard - IS (διεθνές πρότυπο) . Σημειώνουμε ότι αυτή η διαδικασία συνήθως διαρκεί από δύο ως τρία χρόνια. Στην τυποποίηση υπάρχουν 3 κύριες φάσεις:

 • Η ανάγκη για ένα Standard εκφράζεται συνήθως από έναν βιομηχανικό τομέα, ο οποίος μεταφέρει την ανάγκη αυτή σε μια εθνική επιτροπή μέλος. Η επιτροπή πρΟ.Τ.Ε.ίνει το θέμα στην οργάνωση I.S.O. και μόλις η ανάγκη για ένα διεθνές Standard αναγνωριστεί και συμφωνηθεί επίσημα, η πρώτη φάση περιλαμβάνει καθορισμό της τεχνικής θεώρησης του μελλοντικού Standard.
 • Η φάση αυτή συνήθως διεξάγεται σε ομάδες εργασίας, τις οποίες συνθέτουν ειδικοί τεχνικοί από χώρες που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα. Μόλις φτάσουν σε συμφωνία για το ποιες τεχνικές πλευρές πρέπει να καλυφθούν στο Standard, ξεκινά η δεύτερη φάση κατά τη διάρκεια της οποίας χώρες διαπραγματεύονται τις λεπτομερείς προδιαγραφές του Standard. Αυτή είναι η φάση της κοινής συναίνεσης.
 • Η τελική φάση περιλαμβάνει την επίσημη έγκριση του τελικού προσχεδίου του Διεθνούς Standard (τα κριτήρια αποδοχής θέτουν ως όρο την έγκριση από τα 2/3 των μελών της I.S.O. τα οποία έχουν συμμετάσχει ενεργά στην διαδικασία ανάπτυξής των Standards, καθώς και έγκριση από το 75% όλων των μελών που ψηφίζουν).

Το συμφωνημένο κείμενο εκδίδεται ως ένα Διεθνές Standard I.S.O. και τα περισσότερα Standards χρειάζονται περιοδική επανεξέταση. Μέχρι σήμερα, από τη δουλεία της I.S.O. έχουν προκύψει 12000 Διεθνή Standards που παρουσιάζονται σε περισσότερα από 300.000 σελίδες στα Αγγλικά και Γαλλικά .

European Committee for Standardization (C.E.N.)[επεξεργασία]

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης "(C.E.N.)" είναι ένα μέσο διευκόλυνσης των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, για την άρση των εμπορικών φραγμών για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και τους καταναλωτές. Αποστολή της είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής οικονομίας στο παγκόσμιο εμπόριο, η ευημερία των ευρωπαίων πολιτών και του περιβάλλοντος. Στις υπηρεσίες που παρέχει ανήκει και μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προτύπων και άλλων τεχνικών προδιαγραφών. Στην επιτροπή συμμετέχουν 30 Εθνικά Μέλη και συνεργάζονται για την ανάπτυξη εθελοντικών ευρωπαϊκών προτύπων (EN). Τα πρότυπα αυτά είναι μοναδικά, δεδομένου ότι είναι και εθνικά πρότυπα σε κάθε μια από τις 30 χώρες μέλη. Με ένα κοινό πρότυπο σε όλες αυτές τις χώρες, με το δεδομένο ότι κάθε προηγούμενο εθνικό πρότυπο έχει αποσυρθεί, ένα προϊόν μπορεί να φτάσει σε πολύ ευρύτερη αγορά με πολύ χαμηλότερο κόστος ανάπτυξης και δοκιμής. Τα ευρωπαϊκά πρότυπα συμβάλλουν στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς για αγαθά και υπηρεσίες και στην ανύψωση της θέσης της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία. Πάνω από 60.000 τεχνικοί εμπειρογνώμονες , καθώς και ομοσπονδίες επιχειρήσεων, καταναλωτών και άλλων κοινωνικών οργανώσεων συμμετέχουν ενεργά στο δίκτυο της C.E.N. που αριθμεί πάνω από 480 εκατομμύρια ανθρώπους. H "(C.E.N.)" εργάζεται σε μεγάλο αριθμό τομέων τυποποίησης , σχεδόν σε κάθε τομέα που είναι εταίρος της σε συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, CENELEC και "(E.T.S.I.)" αυτά, σε περίπτωση που κάποιος κάτοχος σήματος αντιληφθεί την χρήση του σήματός του από άλλον φορέα σε ηλεκτρονική διεύθυνση, και εφόσον κριθεί ότι ο δεύτερος παραβιάζει το δικαίωμα του πρώτου στο σήμα, μπορεί να ασκήσει αγωγή και να διεκδικήσει το δικαίωμα του. Αποφασιστικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση της σχετικής κρίσης αποτελούν :

 1. η ομοιότητα του ήδη καταχωρηθέντος Ονόματος Χώρου με το σήμα
 2. η ομοιότητα των προϊόντων που διαθέτουν οι δύο φορείς , και
 3. η διακριτική δύναμη του προγενέστερου σήματος .

Εάν , εν τέλει , δικαιωθεί ο κάτοχος του σήματος, υπάρχει περίπτωση να προβάλει αξίωση για αποζημίωση εναντίον του φορέα που χρησιμοποίησε το σήμα του, αλλά και να απαιτήσει τη διαγραφή του εν λόγω Ονόματος Χώρου , με σκοπό να το αξιοποιήσει ο ίδιος.

Παραπομπές[επεξεργασία]