Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τεχνική Νομοθεσία Για Μηχανικούς Πληροφορικής/OpenGov

Από Βικιβιβλία
Προειδοποίηση: Αυτή η σελίδα χρειάζεται επιμέλεια, κυρίως οι παραπομπές

OpenGov[επεξεργασία]

Το "Labs.OpenGov.gr" είναι μια δράση στο πλαίσιο της ανοιχτής διακυβέρνησης, που αποσκοπεί να φέρει στο προσκήνιο τις δημιουργικές ιδέες, τους ανθρώπους και τους τρόπους για να εισαχθεί η καινοτομία στις σχέσεις του πολίτη και των επιχειρήσεων με το Δημόσιο. Η διαδικτυακή πλατφόρμα Labs.OpenGov.gr γίνεται βήμα διαλόγου ώστε να αποκτήσουν συμμετοχική και αποκεντρωμένη διάσταση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Το "Labs.OpenGov.gr" συντονίζεται από επιστημονική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συμμετοχικότητας. Η επιστημονική επιτροπή, σε συνεργασία με τη μονάδα τεκμηρίωσης και καινοτομίας του ΕΚΔΔΑ, μεριμνά για τη σύνταξη θεματικών κύκλων, επιλέγει τις προτάσεις που θα παρουσιαστούν δημόσια, διοργανώνει και συντονίζει της ημερίδας που διεξάγονται στο τέλος κάθε θεματικού κύκλου ενώ καλλιεργεί επαφές με διεθνείς φορείς και πρωτοβουλίες ομοειδούς αντικειμένου. Παράλληλα, το "Labs.OpenGov.gr" δραστηριοποιείται στην παροχή μελετητικών και σχεδιαστικών υπηρεσιών (αναδιοργάνωση διαδικασιών, σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων) καθώς και υπηρεσιών τεχνικής στήριξης (διαδικασίες προμήθειας, προγραμματισμός υλοποίησης έργων, παρακολούθηση προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου).

Αποστολή του είναι η παροχή υπηρεσιών σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όπως:

 • Πολιτικές και πρότυπα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 • Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και μεθοδολογίες εμπιστοσύνης / ασφάλειας.
 • Ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, διαχείριση και προβολή περιεχομένου
 • Ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου
 • Προσομοίωση και ανάλυση ανθρώπινων δικτύων

Η οργανωτική δομή στις οποίες δραστηριοποιείται το εργαστήριο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι:

 • Συστήματα Ηλεκτρονικής ψηφιοποίησης
 • Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων και βελτιστοποίηση πρόσβασης σε ψηφιακό περιεχόμενο
 • Εργαλεία εκπαιδευτικής τεχνολογίας, οργάνωση και διαχείριση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου

Ο προσανατολισμός του OpenGov είναι θετικά διακείμενος ως προς το ΕΛ/ΛΑΚ. Ειδικότερα, όλες οι υποδομές του υποστηρίζονται από ΕΛ/ΛΑΚ, ενώ και το περιεχόμενο των προσκλήσεων δράσεων προϋποθέτει αυξημένες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας καθώς και χρήση ΕΛ/ΛΑΚ όπου είναι αυτό εφικτό. Ενδεικτικά παρουσιάζονται ορισμένα παραδοτέα όπως προέκυψαν από τους σχετικούς θεματικούς κύκλους.

Hospital – Ελεύθερο Λογισμικό Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου (EMR) και Οργάνωσης Νοσοκομείου[επεξεργασία]

Το "Hospital" είναι ένα ελεύθερο Σύστημα Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου ανοικτού κώδικα με δυνατότητες κλιμάκωσης και μπορεί, με ελάχιστο κόστος, να προσφέρει μία ποιοτική λύση στον τομέα αυτό. Το λογισμικό υλοποιείται ως άρθρωμα (module), το οποίο εκτελείται στο επίσης ανοικτού κώδικα σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων openERP. Σε συνδυασμό με το τελευταίο, μπορεί να αποτελέσει μία πλήρη λύση μηχανογράφησης (προμήθειες, διαχείριση αποθήκης, διαχείριση προσωπικού).

Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του Συστήματος Υγείας της κάθε χώρας, απαιτείται η αναμόρφωση του λογισμικού Ιατρικού Φακέλου για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Αυτό το κενό στοχεύει να καλύψει το "Hospital" στην κατηγορία των EMR ανοικτού κώδικα στην Ελλάδα. Το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί το "Hospital" είναι αυτό του λογισμικού ανοικτού κώδικα (open source). Το μοντέλο αυτό στηρίζεται στη συνεχή, από κοινού ανάπτυξη προγραμμάτων με χρήση συνεργατικών εργαλείων ανάπτυξης. Το αποτέλεσμα του πηγαίου κώδικα διανέμεται ελεύθερα για χρήση και παραμετροποίηση.

Το μοντέλο αυτό μπορεί ως ένα βαθμό να αποτρέψει σχεδιαστικά λάθη, διότι οι προδιαγραφές δεν καθορίζονται από τον εκάστοτε διευθυντή ή κάποια επιτροπή αλλά από τους ίδιους τους χρήστες, με βάση την εμπειρία χρήσης. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί αποκλειστικά με χρήση τεχνολογιών ανοικτού κώδικα και για αυτό το λόγο δεν υπάρχουν οικονομικοί περιορισμοί σε μία ενδεχόμενη κλιμάκωσή του. Τα πρώτα αποτελέσματα από τη χρήση ΕΛ/ΛΑΚ στην υγεία είναι ενθαρρυντικά και βρίσκονται σε αντιστοιχία με τα οφέλη που προέκυψαν από άλλες χώρες που το υιοθέτησαν σε παρόμοιες υπηρεσίες. Ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν αντίστοιχες κινήσεις και τα αποτελέσματά τους στις Ηνωμένες Πολιτείες στην έκθεση της Αμερικανικής Εταιρίας Ιατρικής Πληροφορικής "(AMIA)".

Δημιουργία Διαδραστικής Ψηφιακής Κοινότητας για την Ηλεκτρονική Υγεία[επεξεργασία]

Εξίσου σημαντική είναι η προσπάθεια για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου "ψηφιακού εργαλείου" συνεχούς διαβούλευσης και ανοιχτής διακυβέρνησης σε ΕΛ/ΛΑΚ με στόχο:

 • Τη δημιουργία της Ψηφιακής Κοινότητας ηλεκτρονικής υγείας.
 • Τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στην Υγεία και Κοινωνική ασφάλιση.
 • Την ενεργή συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων.
 • Την υποστήριξη των διεθνών προτύπων στην ηλεκτρονική υγεία.
 • Τη δημιουργία ψηφιακού περιβάλλοντος δοκιμών διαλειτουργικότητας (interoperability lab).

Για να υλοποιηθούν τα παραπάνω απαιτείται η δημιουργία μιας σειράς ψηφιακών εργαλείων και υπηρεσιών. Προτείνεται για τη δημιουργία των εργαλείων να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες του ελεύθερου λογισμικού και των λογισμικών ανοιχτού κώδικα. Για τη λειτουργία του ψηφιακού περιβάλλοντος απαιτείται να στηριχθούν από τη πολιτεία οι εμπλεκόμενοι για την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτήν με τη θέσπιση «Κουπονιών Διαλειτουργικότητας» και «Κουπονιών ηλεκτρονικής κατάρτισης». Ως «κουπόνι διαλειτουργικότητας» εννοείται η επιδότηση δράσεων φορέων υγείας και επιχειρήσεων, με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου διαλειτουργικότητας, απόκτηση πιστοποιητικών συμβατότητας με πρότυπα (όπως για παράδειγμα το ΙΗΕ)... Με τον όρο «κουπόνι ηλεκτρονικής κατάρτισης» εννοείται η επιδότηση για την απόκτηση πιστοποιημένων γνώσεων ηλεκτρονικής υγείας σε πρότυπα και διαδικασίες (όπως τα πρότυπα ποιότητας HL7, DICOM, CDA).

Digital Greece[επεξεργασία]

Το Φόρουμ "«Ψηφιακή Ελλάδα 2020»" αποτελεί μία σημαντική πρωτοβουλία για την χάραξη της ψηφιακής πορείας της χώρας μέσα στην επόμενη δεκαετία. Σκοπός του είναι η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής, προσβλέποντας σε ένα νέο αναπτυξιακό περιβάλλον, που θα αξιοποιεί το δυναμικό της χώρας, συνδέοντας πόρους, ιδέες και ανθρώπους με τις πρωτοπόρες τεχνολογίες. Κύριοι άξονες της δράσης του Φόρουμ είναι:

 • Δυναμικό όραμα
 • Ευρωπαϊκός προσανατολισμός
 • Συλλογικότητα και συμμετοχή
 • Μηχανισμός με φυσική και ψηφιακή υπόσταση

Υπό την αιγίδα της πολιτείας Για την ορθότερη λειτουργία του εγχειρήματος έχουν αναπτυχθεί ομάδες εργασίας, η κάθε μία από τις οποίες φέρει ειδική, ξεχωριστή θεματολογία. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλουν οι απόψεις-προτάσεις των μελών του Φόρουμ, τα οποία έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν στις ομάδες συζητήσεων, ανάλογα με την θεματική ενότητα.

 • Δημόσια διοίκηση και κοινωνία
 • e-Επιχειρηματικότητα
 • Παιδεία - καινοτομία - έρευνα
 • Ψηφιακό Χάσμα
 • Εμπιστοσύνη και ασφάλεια
 • Ελεύθερο/ανοικτό λογισμικό - Διαλειτουργικότητα
 • Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς

Πλατφόρμα Συνεργασίας Στελεχών Πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης[επεξεργασία]

Η Πλατφόρμα Συνεργασίας Στελεχών Πληροφορικής της "Δημόσιας Διοίκησης", «ΙΤdirectors», αποτελεί μία πρωτοβουλία των στελεχών της πληροφορικής στη δημόσια διοίκηση, για την ανάδειξη και αξιολόγηση προτάσεων. Τα μέλη του Φόρουμ συμμετέχουν σε θεματικές ομάδες παραθέτοντας τις προτάσεις τους σε δημόσια διαβούλευση, με στόχο την ανάδειξη και την υλοποίηση τους. Στις ακόλουθες υποενότητες αναλύονται οι σχετικές "θεματικές ομάδες".

Πληροφοριακά Συστήματα Δημοσίου[επεξεργασία]

Η Ομάδα Πληροφοριακών Συστημάτων του "ΙΤdirectors" έχει ως αντικείμενο θέματα που αφορούν στα πληροφοριακά συστήματα, τόσο του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και γενικότερα στη σύγχρονη επιστήμη της πληροφορικής. Ο στόχος της ομάδας είναι να προωθεί την επικοινωνία, να διευκολύνει το διάλογο, να καταγράφει και να συνθέτει τις απόψεις των μελών της και να διαμορφώνει ολοκληρωμένες προτάσεις σχετικά με θέματα δημιουργίας, χρήσης και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων τόσο στον ελλαδικό χώρο όσο και διεθνώς. Σε συνάρτηση με το αντικείμενο πληροφοριακών συστημάτων, στόχο αποτελεί η σύνθεση προτάσεων εκπαιδεύσεως προς την αντίστοιχη ομάδα Εκπαίδευσης του «ITdirectors”, καθώς και η δημιουργία προτάσεων προς την πολιτική ηγεσία για θεσμικά και οργανωτικά ζητήματα των μονάδων και έργων πληροφορικής σε συμφωνία με διεθνή πρότυπα και πλαίσια. Τα μέλη της Ομάδας επικοινωνούν μέσω του δικτυακού τόπου «ITdirectors» και συμμετέχουν τόσο σε ελεύθερη ή οργανωμένη συζήτηση όσο και σε ομάδες εργασίας, καταθέτοντας ιδέες, σκέψεις, προτάσεις, εμπειρίες κλπ. Μέσα από την Πλατφόρμα Συνεργασίας Στελεχών Πληροφορικής της Δημόσιας Διοίκησης και την θεματική ομάδα των Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσίου έχουν αναδειχθεί ενέργειες μετάπτωσης σε λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ, για τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης.

Το Τμήμα Πληροφορικής του Δήμου Ρεθύμνης με αφορμή το πρόγραμμα «Καλλικράτης» αναδιοργάνωσε τις υποδομές πληροφορικής και συγκεκριμένα τους διακομιστές βάσεων δεδομένων και τους διακομιστές εφαρμογών (database and application servers) κάνοντας χρήση τεχνολογιών server "virtualization" με εργαλεία ανοιχτού λογισμικού και δωρεάν πλατφόρμες υποστήριξης του "virtualization". Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προχώρησε σε απογραφή αθλητικών εγκαταστάσεων και δημιουργία αθλητικού χάρτη με την χρήση ανοιχτού λογισμικού.

Διαχείριση Δικτύων & Υποδομών[επεξεργασία]

Το κόστος υλοποίησης και λειτουργίας σημαντικών έργων ΤΠΕ της Διαχείρισης Δικτύων (ΔΔ) είναι υψηλό, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων τους (υποδομές φιλοξενίας, εξοπλισμός υπολογιστικής ισχύος, εξοπλισμός συστημάτων αποθήκευσης και λήψης αντιγράφων ασφαλείας, εξοπλισμός δικτύων). Επιπρόσθετα, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για συνολική διαχείριση όλων των παραγόντων που άπτονται της παραγωγικής τους λειτουργίας, παράγοντες οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία των κεντρικών συστημάτων των έργων στο διηνεκές, επιτυγχάνοντας αφενός αύξηση της διαθεσιμότητας και της απόδοσης των πληροφοριακών συστημάτων της ΔΔ, και αφετέρου οικονομίες κλίμακας μέσω της μείωσης του ολικού κόστους κτήσης (TCO) του εξοπλισμού των κεντρικών συστημάτων των έργων.

"Σκοπός της ομάδας" είναι η ανταλλαγή απόψεων και η διάχυση της γνώσης σε ό,τι αφορά τη συντήρηση και διοίκηση δικτύων υπολογιστών και δικτύων τηλεπικοινωνιών, μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Οι διαχειριστές αυτών των υποδομών πρέπει να αποκτήσουν γνώση των σύγχρονων βέλτιστων πρακτικών στον προσδιορισμό, σχεδίαση, υλοποίηση, λειτουργία και εξέλιξη υποδομών αλλά και των τεχνολογιών που μπορούν να έχουν στην διάθεση τους για την βέλτιστη οργάνωση των μονάδων τους.

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων και Υποδομών[επεξεργασία]

Η συνεχής αύξηση του όγκου της ψηφιακής περιουσίας του Δημοσίου απαιτεί τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, όπου η προστασία της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων, αλλά και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητα των υποδομών και συστημάτων της ΔΔ θα αποτελεί βασική προτεραιότητα. "Σκοπός της ομάδας" είναι η ανάπτυξη της συναίσθησης της ασφάλειας (security awareness) από τα στελέχη των Διευθύνσεων Πληροφορικής και η διάχυση της στους απλούς χρήστες όλων των διευθύνσεων. Τόσο οι διαχειριστές, όσο και οι απλοί χρήστες των συστημάτων πρέπει να αποκτήσουν επίγνωση των κινδύνων που διατρέχουν αλλά και γνώση των εργαλείων που διαθέτουν για την προστασία τους.

Παραπομπές[επεξεργασία]